Algemene voorwaarden

Bij het maken van een afspraak gaat de klant akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden:

Algemeen:

 • De Foto's op www.kiekabooh.be zijn alleen bestemd voor de eigenaar, Anja Zwinnen.  Bezoekers kunnen deze foto's bekijken,  maar hebben ze geen toestemming om ze, op welke wijze dan ook, te gebruiken.
 • Voor commerciële opdrachten en commercieel gebruik van de foto's kunt u contact opnemen met Kiek a Booh Fotografie.  Hiervoor gelden andere bestandsformaten en prijzen.
 • Kiek a Booh Fotografie kan nooit aansprakelijk worden gesteld bij materiële en/of immateriële schade tijdens een fotosessie op locatie of in de studio.
 • Kiek a Booh Fotografie stelt zich niet aansprakelijk voor het leveren van minder goede foto's dan normaal door onvoorziene omstandigheden die buiten de invloed van de fotograaf vallen.
 • Kiek a Booh Fotografie verplicht zich de kans op storingen en fouten tijdens de opnamen tot een minimum te beperken.
 • Ondanks de uiterste zorg die Kiek a Booh Fotografie aan de correctheid en volledigheid van deze website heeft besteed, kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie die op deze website zijn geplaatst.
 • Kiek a Booh Fotografie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van (beeld) informatie die op deze site word verstrekt.
 • kiek a Booh Fotografie behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.
 • Instellingen, organisaties of personen die vinden dat geplaatste foto's op een of andere manier schade toebrengen aan hun identiteit of anderzins kunnen zich, onder vermelding van gegronde redenen, melden.  Kiek a Booh Fotografie zal deze foto's, indien de redenen door haar gegrond worden verklaard, z.s.m. van de website verwijderen.
 • Bij gebruikmaking van de diensten van Kiek a Booh Fotografie  in welke zin dan ook, gaat u automatisch akkoord met deze  voorwaarden.
 • Achteraf kan er geen beroep op Kiek a Booh Fotografie worden gedaan op klachten van foto-afdrukken als de klant zelf afdrukken laat maken van foto's vanaf een cd/ dvd/ usb/ pc, etc.
 • Kiek a Booh Fotografie zal de digitale bestanden uit de fotoreportage na 3 maanden uit haar archief/ opslag verwijderen.

Levering van de foto's.

 • Alle foto's worden digitaal afgeleverd, professioneel bijgewerkt, in hoge resolutie, ongeveer 8 weken nadat de fotoreportage plaatsvond.  Tenzij anders afgesproken.
 • Er worden geen onbewerkte bestanden geleverd.  Screenshots maken van de foto's en ze gebruiken voor sociale media, afdrukken of eigen gebruik, verplicht de klant tot aankoop van de volledige galerij.

Auteursrechten van de foto's

 • Het auteursrecht van de foto's ligt te allen tijde bij Kiek a Booh Fotografie.
 • De klant geeft Kiek a Booh Fotografie de toestemming om de gemaakte foto's te gebruiken  voor zowel commercieele  als  promotiedoeleinden op internet:  (zoals: blog/ portfolio/ social media/ facebook/ Etsy/ Instagram/ printerest,...) en in drukwerk zoals flyers.  De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding.
 • Het is niet toegestaan om ontvangen digitale bestanden (zowel versie voor web gebruik als hoge resolutie) op het internet te plaatsen in een andere bewerking of uitsnede dan dat deze is aangeleverd door Kiek a Booh Fotografie.
 • Bij aanschaf van bestanden met de digitale 'hoge resolutie' bestanden heeft de klant het recht tot reproductie voor eigen gebruik.  Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media.
 • Het is niet toegestaan dat de klant digitale bestanden opstuurt naar fotowedstrijden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Kiek a Booh Fotografie.
 • Vermeld altijd Kiek a Booh Fotografie bij het plaatsen van een foto.

Prijsopgave, betalingen en prijzen.

 • Alle begrotingen, prijsopgaven, offertes en aanbiedingen van de gebruiker (in welke vorm dan ook) zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel daaruit uitdrukkelijk voortvloeit.
 • De (koop)prijs luidt in euro's.
 • Betaling geschiedt conform de toegezonden factuur en dient uiterlijk 7 dagen na de daadwerkelijke fotoreportage op de betalingsrekening van Kiek a Booh Fotografie bijgeschreven te zijn.
 • Contante betaling kan enkel in onderling overleg en met goedkeuring van Kiek a Booh Fotografie op de dag van de fotoreportage direct na of voor de fotoreportage plaatsvindt.
 • De gebruiker is na verloop van de genoemde termijn van 7 dagen zonder nadere ingebrekenstelling bevoegd tot invordering over te gaan van het aan haar verschuldigde.
 • Indien de gebruiker bij niet tijdige betaling haar vordering ter incassering aan derden uit handen heeft gegeven, zal de wederpartij gehouden zijn tot integrale vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten.  
 • Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen vijftien procent van het met inbegrip van voornoemde rente van de  wederpartij te vorderen bedrag, doch bedragen in alle gevallen minimaal 40,00 euro. De wederpartij zal tevens gehouden zijn tot integrale vergoeding van de gerechtelijke kosten.
 • Indien de wederpartij met de betaling jegens de gebruiker in gebreke is, heeft deze het recht de verdere uitvoering van alle tussen partijen lopende overeenkomsten op te schorten tot die betaling is geschied, terwijl -indien anders was overeengekomen- over de verdere levering contante betaling kan worden geëist.

Cadeaubonnen:

 • Kiek a Booh Fotografie biedt enkel gepersonaliseerde cadeaubonnen aan.  Deze zijn daarom niet vatbaar voor het herroepingsrecht en kunnen niet retour gezonden worden.  Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van 2 jaar na uitgiftedatum.  Hierna vervalt de waarde  van de cadeaubon.  Wanneer de bon ingeleverd wordt voor een ander type en goedkopere fotoshoot dan vermeld, wordt er niet terugbetaald bij inlevering van de bon.  Cadeaubonnen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.
 • Reportages die cadeau zijn gegeven zijn niet inwisselbaar voor geld en kunnen niet geruild of geretourneerd worden.
 • De bon representeert de waarde ten tijde van de aankoop.  Als er na aankoop een prijswijziging plaatsvindt voordat de bon ingewisseld is dan moet het verschil bij betaald worden om recht te hebben op de service.  Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle cadeau gegeven reportages.  Reportages vinden plaats op basis van beschikbaarheid in de agenda.  Neem op tijd contact op om een datum te plannen.

Annuleringsvoorwaarden.

 • Annuleren kan alleen schriftelijk of per e-mail.
 • Annuleren voor een fotoshoot na definitieve reservering is alleen toegestaan met een geldige reden, deze reden wordt beoordeeld door Kiek a Booh Fotografie.  De annulering dient maximaal 48 uur voor de gemaakte afspraak gedaan te worden.  Wanneer dit niet het geval is, zal Kiek a Booh Fotografie 50 procent van het factuurbedrag in rekening brengen.
 • Geldige redenen voor het annuleren van een reportage vallen onder ziekte, overlijden van bijvoorbeeld naaste familieleden, etc.
 • Kiek a Booh Fotografie is gerechtigd een fotoschoot  of reportage met een geldige reden te annuleren. Kiek a Booh Fotografie zal altijd haar uiterste best doen gemaakte afspraken na te komen.  Indien dit aan de hand is, is Kiek a Booh Fotografie niet verplicht vervanging te regelen.
 • Indien er sprake is van een annulering op basis van overmacht is Kiek a Booh Fotografie niet verplicht betaalde gelden te retourneren.  Eventuele gereserveerde en betaalde diensten die vanwege overmacht niet door kunnen gaan zullen verzet worden naar een later tijdstip of de klant ontvangt een voucher voor het betaalde bedrag met de geldigheidsduur van 2 jaar.  Onder overmacht wordt in deze Algemene voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Kiek a Booh Fotografie geen invloed kan uitoefenen en waardoor Kiek a Booh Fotografie niet instaat is de verplichtingen na te komen.

Privacy & persoonsgegevens.

             Kiek a Booh Fotografie zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, telefoonnummer, e-                                 mailadres, etc) openbaar maken of doorgeven.